Bise

18 tekstów – auto­rem jest Bi­se.

bez widoków

niebo przeg­wieżdżone
na od­wro­cie w chmur­nych konstrukcjach
pod wspólnym niebem przybici
so­bie nie odpowiadają

tan­detna pocztówka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 lutego 2018, 21:59

* * *

„je­dyne cze­go pot­rze­bujesz w życiu to oso­ba, która pot­rze­buje cię w swoim”*


na sa­mot­ność spadł śnieg
ob­sy­pał ce­kina­mi dla zabawy
us­ta zi­my ko­ron­ko­we
na szy­bach sznur krop­li za­miast pereł
tęskne kon­fetti z po­całunków
biały obłęd bez blis­kiego ciebie

* zna­lezione w zas­pie internetu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 grudnia 2017, 11:51

* * *

wie­czo­rami, gdy przychodzisz mi na myśl
czuję, że po­pełni­liśmy fra­zeolo­giczny związek,
czes­ki błąd na śmierć i życie,
po­gubieni, kręci­my się wokół blas­ku przyćmione­go cieniem
już na zaw­sze uwięzieni w pocze­kal­ni życia

po­dob­nie jak noc,
która nig­dy nie kończy się zmie­rzchem tyl­ko świtem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 października 2017, 22:22

* * *

gdy upał kar­mi słońcem godzi­ny
doj­rze­wamy w cieniu

czas poz­wa­la prze­ciekać przez palce
miłość wle­wa się w ciał kon­ste­lac­je
roz­szerza oczy, wyd­my ust roztrwania
spoj­rze­niami kształtu­je ramiona

znamiona

gdy­bałam o nad­chodzących zna­kach zapytania
a prze­cież zna­ki cza­su i miłości no­simy na ramionach 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 sierpnia 2017, 14:29

* * *

po­wiedz
czy coś nam więcej zos­ta­nie
prócz warg opa­sanych w po­całunków testament

może tyl­ko zni­kanie w miłości roz­szep­ta­nej
do snu kołysa­nej twoim czu­waniem

odej­dziemy przed ranem
nim świt zga­si pier­wsze latarnie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lipca 2017, 11:58

* * *

"Mów tyl­ko wte­dy kiedy wiesz, że słowa będą lep­sze od milczenia."

nie wiń siebie,
od­chodze­nie już ta­kie jest,
każde słowo za­mieni w ciszę

od­chodzi­my od zmysłów cze­kając na słowa
można też odejść od słowa na zawsze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 czerwca 2017, 22:28

...

sza­rość dnia
szor­stkość nieutu­lonych nad­gar­stków
zdziera­nych dla nieba
by niebieściło nieus­tannie z nadzieją
aż za­wiśnie księżyc jak paz­no­kieć ol­brzy­ma
(w)ska­zujący nas na sa­mych siebie

noc jest zat­ra­ceniem
we mgle świ­tu za­suszo­ny pocałunek 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 kwietnia 2017, 16:59

oczekiwanie to głód życia przybierający na wadze złudzeń

wpi­sywa­nie się w słowa
na oczekiwanie
na nic
wprost w skomplikowanie

wios­no na­karm
niedoczekanie
ta zi­ma trwa za długo 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 marca 2017, 08:58

magia na dzisiaj

upycham kroplę wczo­raj
za­marza niezauważona

obudzę się wscho­dem
zaszkli się słońce
oczy bar­dziej wilgotne

w szklaną nie pat­rzę kulę
od­wilż idzie czuję 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 stycznia 2017, 14:28

...

głosy zi­mowe
łam­li­we gałęzie myśli
spływają pod paz­nokciami
sop­le ko­nary ra­miona udo­mowione

dro­gow­ska­zy jednokierunkowe 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 stycznia 2017, 13:49
Bise

"Wys­tar­czy tak mało, niedos­trze­gal­ny po­wiew wiat­ru, by spra­wy lek­ko się prze­sunęły i to, za co jeszcze przed chwilą człowiek gotów był od­dać życie, nag­le uka­zuje się ja­ko poz­ba­wiony treści bezsens." M. Kundera Odtwórz Jeśli chcemy poznać jakiegoś człowieka, pytamy o jego "historię - jego prawdziwą, najintymniejszą historię" - ponieważ każdy z nas jest historią. Każdy z nas jest opowiadaniem, które wciąż nieświadomie piszemy - piszemy naszym postrzeganiem, uczuciami, myślami, działaniem; i, co nie jest bynajmniej błahe, naszymi rozmowami, przekazywaniem innym tego opowiadania. Biologicznie, fizjologicznie nie różnimy się tak bardzo jeden od drugiego. Jako "opowiadanie", historia - każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny.” Oliver Sacks

Zeszyty
  •  – "Życia nie mie­rzy się ilością od­dechów, ale ilością chwil, które za­pierają dech w pier­siach"

  • bujam w słowach – niebies­kie mig­dały

  • zapamiętnik – "Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cho­le­ra jas­na."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 lutego 2018, 18:56yestem sko­men­to­wał tek­st bez wi­doków

4 lutego 2018, 08:36Bise sko­men­to­wał tek­st bez wi­doków

4 lutego 2018, 06:18yestem sko­men­to­wał tek­st bez wi­doków

6 grudnia 2017, 22:12yestem sko­men­to­wał tek­st „jedyne cze­go pot­rze­bujesz w [...]

6 grudnia 2017, 12:02carolyna sko­men­to­wał tek­st „jedyne cze­go pot­rze­bujesz w [...]

29 listopada 2017, 05:26Bise do­dał no­wy tek­st „jedyne cze­go pot­rze­bujesz w [...]

15 października 2017, 14:24Bise do­dał no­wy tek­st bez wi­doków

14 października 2017, 11:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st wieczorami, gdy przychodzisz mi [...]

14 października 2017, 11:48MyArczi sko­men­to­wał tek­st wieczorami, gdy przychodzisz mi [...]